This Information Could Save Your Life!

This Information Could Save Your Life!

Your Rights and Freedoms:

 • You are created in the image and likeness of God. You have a right to live.
 • Under the Philippine Constitution, your right to life is superior to any law or government regulation.
 • You and your family have a right to live your lives free from fear, threat, or coercion.
 • Under the law, you cannot be forced to do anything against your will or without your consent.
 • You have every right to reject the experimental COVID-19 vaccines or any other medical treatment that can harm you or cause your early death.
 • Under the Philippine Constitution and the Data Privacy Act (Republic Act No. 10173), you have every right to not disclose your vaccination status and other personal health information.

Covid Illness and Immunity

 • COVID-19 is not fatal or even serious for most people if treated early and correctly. Cheap, safe and effective remedies are available.
 • Children are not susceptible to, nor do they spread COVID-19. Their immune systems are young and strong. They recover quickly and easily.
 • A strong immune system is the best way to fight COVID-19 and other diseases. Support your body with nutrition, exercise, rest, social support, and positive attitude!
 • God-given natural immunity from natural COVID-19 infection provides long-term protection from future serious illness and is superior to vaccine-induced immunity.

Vaccine Safety

 • Vaccine injuries are real and not rare. According to the latest Philippine FDA report dated July 10, 2022, there have been 104,221 adverse reactions, 95,238 serious adverse events, and 2,544 deaths.
 • COVID-19 infections and deaths have become much more common in vaccinated and boosted than unvaccinated persons. There is now a prevalence of Sudden Adult Death Syndrome (SADS).

What You Can Do

 • If you have been injured after being vaccinated for COVID-19, you can and should report this to the FDA. You may also be eligible to claim compensation from PhilHealth and SSS.
 • Only you are responsible for your health and that of your loved ones. You ALWAYS have a choice. If you do not want to be vaccinated, JUST SAY NO!

For reliable and honest information, you may check out Concerned Doctors and Citizens of the Philippines (CDCPH), Covid Call to Humanity (CCH), and Juan Dakila.

Vaccine effects

Ang Iyong Mga Karapatan at Kalayaan

 • Nilikha ka sa imahen ng Poong Maykapal. Hindi ka alikabok lamang. May kaparatan kang mabuhay sa mundong ito.
 • Ayon sa Saligang-Batas ng Pilipinas, ang karapatan mong mabuhay ay higit pa sa anumang batas o patakaran ng pamahalaan.
 • Karapatan mong mabuhay nang malaya at ligtas sa pananakot, pamumuwersa, at pang-aapi.
 • Ayon sa batas, hindi ka puwedeng piliting gawin ang anumang bagay na labag sa iyong kalooban o walang pahintulot mo.
 • Karapatan mong tanggihan ang eksperimental na bakunang COVID-19 o anumang bakuna o gamut na maaaring magdulot ng sakit, pinasala, o maagang kamatayan.
 • Ayon sa Saligang-Batas at ang Data Privacy Act (Republic Act No. 10173), karapatan mong huwag sagutin ang mga tanong tungkol sa inyong kalusugan at vaccination status.

COVID-19

 • Hindi magiging malubha o sanhi ng kamatayan ang COVID-19 kung ito ay gagamutin nang maaga at tama. Mayroong mga lunas na mura, ligtas, at epektibo.
 • Hindi nanganganib ang mga bata sa COVID-19. Malakas ang kanilang resistensya, at madali silang gumaling mula rito.
 • Ang pinakamabisang panlaban sa COVID-19 ay malusog na katawan at malakas na resistensya. Kumain ka ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, magpahinga nang tama, at manatiling positibo.
 • Mas mabisa ang natural immunity na bunga ng natural na impeksyon mula sa COVID-19 kaysa sa dulot ng bakuna.

Bakunang COVID-19

 • Totoo ang pinsala at sakit mula sa bakunang COVID-19. Ayon sa Philippine FDA report ng July 10, 2022, meron nang 104,221 adverse reactions, 95,238 serious adverse events, at 2,544 deaths.
 • Meron nang nagaganap na Sudden Adult Death Syndrome (SADS) o biglaang pagkamatay sa mga taong bakunado at boosted para sa COVID-19.

Ano Ang Puwede Ninyong Gawin

 • Kung kayo ay nagkasakit, napinsala, o namatayan matapos ng pagkabakuna para sa COVID-19, dapat i-report ninyo ito sa FDA. Maaari din kayong mag-claim sa PhilHealth at SSS.
 • Tandaan ninyo: walang ibang mag-aalaga sa sarili at pamilya ninyo kundi kayo. Kung ayaw ninyong magpabakuna, TUMANGGI KAYO!

Para sa impormasyong makatotohanan at maaasahan, maari ninyong lapitan ang: Concerned Doctors and Citizens of the Philippines (CDCPH), Covid Call to Humanity (CCH), at Juan Dakila. 

Nasa Diyos ang awa, nasa ATIN ang gawa.
Kilos na. May Lunas, Pilipinas.

One Comment to “This Information Could Save Your Life!”

Post Comment